Gospel Songs

Joyous Celebration – Abazohamba (Mp3 Download, Lyrics)

Abazohamba by Joyous Celebration (Mp3 Download, Lyrics)

Joyous Celebration – Abazohamba (Mp3 Download, Lyrics)

Download Abazohamba Mp3 by Joyous Celebration

Download Mp3

Advertisement

Video: Abazohamba by Joyous Celebration

Abazohamba Lyrics by Joyous Celebration

Shumayel’ ivangeli, elizohamba (We are preaching the gospel, that is moving)
Ivangeli elizohamba, Ivangeli elizohamba, libheke phambili
(The gospel that is moving forward)
(Repeat)

Chorus:
Sithi wowo wowo wo (Say wowo wowo wo)
(Repeat)

Repeat Verse 1 + Chorus

Verse 2: (women)
Aw’ziph’izintombi, ezizohamba (Where are the women, that are moving)
Ezizohamba, ezizohamba, ezizohamba, zibheke phambili
(that are moving, moving forward)
Akhe sibon’izintombi, ezizohamba, (Let us see the women that are moving)
Ezizohamba, ezizohamba, ezizohamba zibheke phambili
(that are moving, moving forward)
Izintombi zenze nje (wo wo wo) (and the women would dance like this)
(Repeat)

Verse 3: (men)
Akhe s’bon’ izinsizwa, ezizohamba (Where are the men, that are moving)
Ezizohamba, ezizohamba, ezizohamba, zibheke phambili
(that are moving, moving forward)
Aw’ ziph’izinsizwa, ezizohamba (Let us see the men, that are moving)
Ezinamandla, ezizohamba, Ezinqobile, ezizohamba, zibheke phambili
(powerful men, victorious men, that are moving, moving forward)
Izinsizwa zenze nje (and the men would dance like this)

  Joyous Celebration – Bhekani Ujehovah (Mp3 Download, Lyrics)

Advertisements

REPORT THIS AD

Izinsizwa ezinamandla, Ezimnqobil’ uSathane, Sezihamba nesibindi
(Strong men, that have defeated Satan, that are not afraid)

Verse 4:(mothers)
Khe s’bon’ abo mama, abazohamba (Let’s see the mothers, that are moving)
Abo mama abazohamba, Abazohamba noJesu, Abazohamba babheke phambili
(Mothers that move, that move to Jesus, moving forward)
Asibonen’abomama, abazohamba (Mothers raise up your hands)
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, babheke phambili
(that are moving, moving forward)
Abomama benze nje (and the mothers dance like this)

Abomama abathandazayo, abahlal’edolweni, abangakhulum’izindaba
(Praying mothers, that kneel, that do not gossip)

Verse 5: (fathers)
Akhe s’bonen’abobaba, abazohamba (Let us see the fathers, that are moving)
Abanamandla, abazohamba Abanamandla, abazohamba, babheke phambili
(Strong fathers that are moving, moving forward)
Asibon’ izandla zabobaba, abazohamba (fathers, raise up your hands)
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, babheke phambili
(that are moving, moving forward)
Abo baba benze nje (and the fathers dance like this)

Abobab’ abondl’imizi yabo, Abavikel’ izingane zabo, Abavikel’amakhosikazi abo
(Fathers that support their families, that protect their children and wives)
Abobaba bathand’ uNkulunkulu, Abamnqobil’ uSathane, Abangamesab’ uSathane
(Fathers that love the Lord, that have defeated Satan, that are not afraid of Satan)

  Ntokozo Mbambo - Jesu Medley (Mp3, Lyrics, Video)

Verse 6: (brothers)
W’ baph’ abazalwane, abazohamba (Where are our brothers, that are moving)
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Babheke phambili
(That are moving, moving forward)
Ibandla likaJesu, abazohamba (Church of Jesus, that is moving )
Abazohamba, abazohamba, Abazohamba, abazohamba, Babheke phambili
(That are moving, moving forward)
Abazalwane bathi ke bona (and the brothers do like this)

Abazalwane, Abamnqobil’uSathane, Abangesabi
(Brothers, you who have defeated Satan, Stand firm)
Ungasali, Ngob’uyakubon’ uSathane, sukuma nawe wenze njena
(Do not be left out, because Satan is watching you, so stand up and dance like this)

Verse 7: (end)
Simemezel’ukuphila, okuphakade (We’re shouting, live eternally)
Okuphakade, okuphakade, Okuphakade, okuphakade
(eternally, eternally, eternally, eternally)
(Repeat)

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *