Benjamin Dube Songs

Baba Wethu – Benjamin Dube (Mp3, Lyrics and Video)

Baba Wethu by Benjamin Dube Mp3, Lyrics and Video

Baba Wethu by Benjamin Dube Mp3, Lyrics and Video

Download Baba Wethu Mp3 by Benjamin Dube

Download Mp3

legendary¬†Benjamin Dube¬†singing his gospel praise & worship songBaba Wethu.” Video below

Video : Baba Wethu by Benjamin Dube

Baba Wethu Lyrics by Benjamin Dube

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
Njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi.
Amen.

What is prayer? How to pray.

Prayer for healing
Prayer for peace
Prayer for protection
Prayer for success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *