Rebecca Malope – Moya Wami (Mp3 Download, Lyrics)

Rebecca Malope - Moya Wami (Mp3 Download, Lyrics)

Download Moya Wami Mp3 by Rebecca Malope

Download Mp3

Job, Imigrate to Canada, fully funded scholarships

Video: Moya Wami by Rebecca Malope

Moya Wami Lyrics by Rebecca Malope

Chorus:
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
(My soul, my soul, listen to Jesus alone)x4

Hlala nay’iNkosi, yokosiza (stay with the Lord, He will help you)
Kuzozonk’inkinga ohlangabezana nazo (Through all the difficulties that you’ll encounter)
Mina ngiyazi, yebo mina ngiyazi (I know, yes I know)
Sekuze kwabalapha unguy’umholi wami (To this very moment, He is still my guide)
uKhuseleko lwami lusezandleni zakhe (My safety is in his hands)
uHlale kunyenami kuzozonk’indawo (He is always with me wherever I go)
Nomangiphina yebo, nomangiphina (Wherever I am, yes wherever I am)
Ngasosonk’iskhathi ngohlala ngithandaza. (I will continue praying all the time)

(Chorus)

Vuya moya wami, ngob’unomsindisi (Rejoice my soul, because you have a savior)
Abukh’ubumzima ongeke ubufeze (There is no difficulty that u cannot overcome)
Ekuhambeni nase kuphumuleni (In walking and resting)
uY’iNkosi yamakhosi, lizwe malimdumise(Your are the King of kings, let the nation praise Him)
Kuyothi kufik’ixesha, ixesha lokuza kwakhe (When the time of his arrival comes)
Obengilindile, nesibane sami (I will be waiting with my burning lamp)
Ngoba ukholo lwami lobe lufezekile,(Because my faith would be realized)
ngayo leyomini yokufika kwakhe ( on the day He arrives)

  Spirit Of Praise - Amazulu ft Collen Maluleke

(Chorus)

Job, Imigrate to Canada, fully funded scholarships

Leave a Comment